Skip to main content

AID spol s r.o.

web ateliéru Igora Dřevíkovského

Domovská stránka  Kde je AID?  Autorizovaný inspektor  Činnost aut. inspektora  Texty  Prezentace  Přihlášení člena   
Ing. arch. Igor Dřevíkovský - autorizovaný inspektor
 
Činnost autorizovaného inspektora provádím formou svobodného povolání. Místo podnikání je na adrese: Za Poříčskou branou 11, Praha 8 - Karlín, 186 00.
 

Na podzim roku 2007 jsem složil zkoušku a na jaře roku 2008 jsem byl oficiálně jmenován autorizovaným inspektorem. Od této doby nabízím své služby a sbírám zkušenosti v nové profesi, která přináší do řízení v povolování staveb iniciativu jednat rychle a v zájmu stavebníka. Mám dobrý pocit, že stojím při vzniku moderního řešení pro stavební činnosti.

 

Autorizované inspektory jmenuje ministr pro místní rozvoj na základě úspěšně složených zkoušek před komisí odborníků jmenovaných koordinační radou. Ke zkoušce se může hlásit fyzická osoba, která dosáhla magisterského vzdělání architektonického nebo stavebního směru a je autorizovanou osobou podle zvláštního právního předpisu. Uchazeč musí prokázat minimálně patnáctiletou praxi v oboru a trestní bezúhonnost.


Využijte komfortu privatzované části povolovacího řízení ve výstavbě. Zajistěte si smlouvou certifikaci projektové dokumentace která zakládá právo vést stavbu stejně jako stavební povolení.

 

Pokud připravuje staveník stavbu, která u vlastníků sousedních nemovitostí nevyvolává negativní reakce a získá jejich souhlasy s projektem záměru, může využít ověření projektové dokumentace autorizovaným inspektorem (AI) a tím získat časovou úsporu v rozsahu zhruba tří měsíců oproti běžně vedenému řízení o povolení stavby.

 

Po uzavření smlouvy s autorizovaným i nspektorem předá stavebník AI projektovou dokumentaci vyhotovenou dle podmínek vyhlášky o dokumentaci staveb. AI provede kontrolu úplnosti a správnosti projektové dokumentace, a shledá-li vše v pořádku, vydá certifikát, jímž konstatuje, že stavba může být podle ověřené dokumentace provedena. Následně podá ověřenou projektovou dokumentaci stavebnímu úřadu spolu s "Oznámením stavby posouzení autorizovaným inspektorem".

 

Stavební úřad oznámení zveření na úřední desce na dobu třiceti dnů, po kterou mmohou oprávněné osoby podat proti stavbě námitky omezené ve stavebním zákoně povoleným rozsahem.

Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k doručení oprávněné námitky proti záměru, vyznačí stavební úřad stavebníkovi oprávnění stavět na kopii oznámení.

Oblast působnosti autorizovaných inspektorů

 

Autorizovaní inspektoři jsou oprávněni k certifikaci projektových dokumentací na úrovni dokumentací pro stavební řízení. Nemohou tedy certifikovat dokumentace staveb zákonem určených pro ohlášení, nemohou certifikovat dokumentace pro územní rozhodování.


Autorizovaní inspektoři dále nesmí certifikovat stavby, které jsou výrokem orgánu územního plánování vyňaty z režimu zkráceného stavebního řízení. To znamená takové stavby o kterých bylo v územním nebo regulačním plánu rozhodnuto, že nemohou být povoleny autorizovaným inspektorem.

 

Autorizovaní inspektoři nesmí poskytovat své služby v případech, kdy jsou osobně, příbuzensky nebo pracovně propojeni se zhotovitelem projektové dokumentace, nebo dodavatelem inženýrských prací


Autorizovaní inspektoři mohou taktéž zpracovávat odborné posudky pro vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad po předložení kolaudačního certifikátu může upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat souhlas s užíváním stavby právě jen na základě odborného posudku autorizovaného inspektora.

 

Autorizovaní inspektoři mohou dohlížet na provádění stavby.