Skip to main content

AID spol s r.o.

web ateliéru Igora Dřevíkovského

Domovská stránka  Kde je AID?  Autorizovaný inspektor  Činnost aut. inspektora  Texty  Prezentace  Přihlášení člena   

Oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem

Stavební zákon č.183/2006 Sb, ve svém § 117 otevírá stavebníkovi možnost obrátit se na soukromou osobu - autorizovaného inspektora, se kterým na základě smluvního vztahu domluví certifikaci projektové dokumentace svého stavebními záměru. Podmínky certifikace samozřejmě vyžadují splnit veškeré povinnosti stavebníka připravujícího řádnou stavbu, ale to je vše. Neplatí zde instanční lhůty ani "mimoinstanční" postupy. Proces certifikace je řízen toliko zákonem určenými podmínkami.

 

Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu, pokud nejde o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo o které tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případech významných vlivů na životní prostředí nebo vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se stavebním pozemkem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.

Zásadní podmínky přípravy pro postup dle § 117

  • Stavební záměr musí být řádně umístěn rozhodnutím stavebního úřadu. To znamená, že stavebník pro stavbu již získal územní rozhodnutí (územní souhlas), nebo je připravovaná stavba stavební úpravou na již umístěné stavbě a to takového rozsahu, že její provedení územní rozhodnutí nevyžaduje.

  • Stavebník disponuje projektovou dokumentací pro stavební povolení u autorizovaného projektanta (člen České komory architektů nebo České komory architektů inženýrů a techniků) oprávněného k autorizaci odpovídajícího typu stavby.

  • Projektová dokumentace je vypracována v souladu s podmínkami vyhlášky 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

  • Projektová dokumentace je projednaná s dotčenými orgány a vlastníky a správci veřejné technické infrastruktury.

  • S projektem souhlasí vlastníci sousedních nemovitostí a občanská sdružení v místě působící na základě zákona 114/1992 Sb. a 100/2001 Sb., a svůj souhlas se stavbou písemně doložili.

Po certifikaci

Autorizovaný inspektor vystavením certifikátu osvědčuje, že posoudil projektovou dokumentaci stavby a k ní připojené doklady podle § 111 odst. 1 a 2 a navrhovaná stavba splňuje zákonem stanovené podmínky pro její provedení z těchto hledisek.

K certifikátu autorizovaný inspektor vždy připojí návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. Souhlas osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení podle § 109, se stavbou musí být vyznačen v rozhodující výkresové části projektové dokumentace stavby.

Autorizovaný inspektor podává stavebnímu úřadu "Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora " s předepsanými přílohami.

 

Stavební úřad vyvěsí bez zbytečného odkladu na úřední desce oznámení stavebního záměru po dobu nejméně 30 dnů a osobám, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, umožní nahlížet do podkladů připojených k oznámení stavebního záměru včetně certifikátu. Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru mohou tyto osoby podat proti oznámenému stavebnímu záměru námitky pouze z důvodu, že neodpovídá podkladům, na základě kterých udělily svůj souhlas, nebo z důvodu, že jejich souhlas nebyl opatřen; k jiným námitkám se nepřihlíží. Ve stejné lhůtě může stavební úřad nebo dotčený orgán uplatnit proti oznámení stavebního záměru výhrady, má-li za to, že se jedná o stavbu nezpůsobilou k posouzení autorizovaným inspektorem podle odstavce 1, oznámení nesplňuje zákonem stanovené podmínky a neobsahuje náležitosti podle odstavce 2, autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu zákaz činnosti podle § 148, při posouzení stavby nebyly splněny požadavky podle § 111 odst.

 

Změna stavby před jejím dokončením

Stavebník se může během přípravy stavby rozhodnout ke změně stavby před jejím dokončením. Na tuto situaci pamatuje stavební zákon ve svém § 118. Změna stavby před dokončením může být povolena na základě rozhodnutí po řízení obdobném řízení stavebnímu tehdy, když záměr změnit stavbu nemá takový rozsah, který by si vyžádal změnu územního rozhodnutí. Změna stavby před dokončením může být prováděna na základě oznámení stavebnímu úřadu za podmínek § 117.

V případě, že stavebník zamýšlí provést změnu stavby před jejím dokončením, může též spolupracovat s autorizovaným inspektorem a získat pro potřebné změny certifikát, který osvědčí, že zamýšlenou změnu stavby lze provést.

 

Kontrolní prohlídka stavby

Autorizovaný inspektor může provádět kontrolu vedení stavby, zda je stavba vedena podle ověřené projektové dokumentace, zda jsou dodržovány podmínky dotčených orgánů a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury tak, aby nedošlo při povolování užívání stavby k problémům.

 

Kolaudační certifikát

Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

 

Zásady spolupráce autorizovaného inspektora s Klientem

Zásady spolupráce AI a KLienta určuje smlouva o výkonu činnosti autorizovaného inspektora. Základ této smlouvy poskytla jako vzor autorizovaným inspektorům koordinační rada pro autorizované inspektory, orgán Ministersva pro místní rozvoj.

 

Právní dokumenty

Činnost autorizovaného inspektora provádím na základě jmenování autorizovaným inspektorem ministrem MMR č.j.: 45671/07-82. Osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem vydalo MMR ČR dne 1.2.2008.

 

Každoročně obnovuji pojistku pro případ své profesní odpovědnosti prostřednictvím pojišťovacího makléře ČÁSENSKÝ & HLAVATÝ. Certifikát o pojištěníje dokladem o platnosti této pojistky.